Gdeliveryd ProtocolType

Материал из Perfect World Develop Wiki
Перейти к: навигация, поиск
Опкод / Opcode Название / Name История по версиям / Version history
1.1.6 v6 1.2.6 v7 1.3.1 v10 1.4.2 v29 1.4.5 v63 1.4.5 v69 1.4.6 v70 1.4.7 v80 1.4.8 v85 1.5.0 v88 1.5.1 v101 1.5.3 v145 1.5.5 v156
0x2 KeyExchange 1.1.6 v6+
0x4 OnlineAnnounce 1.1.6 v6+ 1.4.2 v29 1.4.5 v63 1.4.5 v69+
0x6 StatusAnnounce 1.1.6 v6+
0x7 RoleStatusAnnounce 1.1.6 v6+
0xA KickoutUser 1.1.6 v6+
0x23 ReportIP 1.1.6 v6+
0x24 UpdateRemainTime 1.1.6 v6+
0x25 CollectClientMachineInfo 1.5.3 v145+
0x3F PlayerKickout 1.1.6 v6+
0x40 PlayerKickout_Re 1.1.6 v6+
0x41 PlayerLogin 1.1.6 v6+ 1.4.2 v29+ 1.4.7 v80+
0x42 PlayerLogin_Re 1.1.6 v6+ 1.4.7 v80+
0x43 PlayerOffline 1.1.6 v6+
0x44 PlayerOffline_Re 1.1.6 v6+
0x45 PlayerLogout 1.1.6 v6+
0x48 EnterWorld 1.1.6 v6+ 1.4.2 v29+
0x49 AnnounceProviderID 1.1.6 v6+ 1.4.2 v29+
0x4F PublicChat 1.1.6 v6+ 1.4.5 v63+
0x51 ChatMultiCast 1.1.6 v6+ 1.4.5 v63+
0x52 RoleList 1.1.6 v6+
0x53 RoleList_Re 1.1.6 v6+
0x54 CreateRole 1.1.6 v6+ 1.4.2 v29+
0x55 CreateRole_Re 1.1.6 v6+ 1.4.2 v29+
0x56 DeleteRole 1.1.6 v6+
0x57 DeleteRole_Re 1.1.6 v6+
0x58 UndoDeleteRole 1.1.6 v6+
0x59 UndoDeleteRole_Re 1.1.6 v6+
0x5A KeepAlive 1.1.6 v6+
0x5B PlayerBaseInfo 1.1.6 v6+
0x5C PlayerBaseInfo_Re 1.1.6 v6+
0x5E ChatSingleCast 1.1.6 v6+ 1.4.5 v63+
0x5F PlayerStatusSync 1.1.6 v6+
0x60 PrivateChat 1.1.6 v6+ 1.4.5 v63+
0x62 PlayerBaseInfoCRC 1.1.6 v6+
0x63 PlayerBaseInfoCRC_Re 1.1.6 v6+
0x64 SetCustomData 1.1.6 v6+
0x65 SetCustomData_Re 1.1.6 v6+
0x66 SetUIConfig 1.1.6 v6+
0x67 SetUIConfig_Re 1.1.6 v6+
0x68 GetUIConfig 1.1.6 v6+
0x69 GetUIConfig_Re 1.1.6 v6+
0x6A DisconnectPlayer 1.1.6 v6+
0x6B GetPlayerBriefInfo 1.1.6 v6+
0x6C GetPlayerBriefInfo_Re 1.1.6 v6+
0x6D PlayerStatusAnnounce 1.1.6 v6+
0x6E QueryPlayerStatus 1.1.6 v6+
0x6F GetTaskData 1.1.6 v6+
0x70 GetTaskData_Re 1.1.6 v6+
0x71 SetTaskData 1.1.6 v6+
0x72 SetTaskData_Re 1.1.6 v6+
0x74 GetCustomData 1.1.6 v6+
0x75 GetCustomData_Re 1.1.6 v6+
0x76 GetPlayerIDByName 1.1.6 v6+
0x77 GetPlayerIDByName_Re 1.1.6 v6+
0x78 ChatBroadCast 1.1.6 v6+ 1.4.5 v63+
0x79 AnnounceGM 1.1.6 v6+
0x7A GMPrivilegeChange 1.1.6 v6+
0x7B AnnounceForbidInfo 1.1.6 v6+ 1.4.2 v29+
0x7D FaceModify 1.1.6 v6+
0x7E FaceModifyCancel 1.1.6 v6+
0x7F FaceModify_Re 1.1.6 v6+
0x80 SetHelpStates 1.1.6 v6+
0x81 SetHelpStates_Re 1.1.6 v6+
0x82 GetHelpStates 1.1.6 v6+
0x83 GetHelpStates_Re 1.1.6 v6+
0x84 AnnounceServerAttribute 1.1.6 v6+ 1.4.2 v29+
0x85 WorldChat 1.1.6 v6+ 1.4.5 v63+
0x86 SetChatEmotion 1.1.6 v6+
0x88 AnnounceChallengeAlgo 1.2.6 v7+
0x89 AnnounceAuthdVersion 1.4.5 v63+
0x8A UserCoupon 1.4.5 v63+
0x8B UserCoupon_Re 1.4.5 v63+
0x8C UserCouponExchange 1.4.5 v63+
0x8D UserCouponExchange_Re 1.4.5 v63+
0x8E AddCashNotify 1.4.5 v63+
0x8F AccountLoginRecord 1.4.5 v63+
0x90 UserAddCash 1.4.5 v63+
0x91 UserAddCash_Re 1.4.5 v63+
0x92 SynMutaData 1.4.5 v63+ 1.5.3 v145+
0x93 SSOGetTicket 1.4.5 v69+
0x94 SSOGetTicket_Re 1.4.5 v69+
0x95 QPAnnounceDiscount 1.4.6 v70+
0x96 QPGetActivatedServices 1.4.6 v70+
0x97 QPGetActivatedServices_Re 1.4.6 v70+
0x98 QPAddCash 1.4.6 v70+
0x99 QPAddCash_Re 1.4.6 v70+
0x9C ReportChat 1.4.7 v80+
0x9D CashMoneyExchangeNotify 1.4.7 v80+
0x9E PlayerNameUpdate 1.4.7 v80+
0x9F MobileServerRegister 1.5.0 v88+
0xA0 ServerForbidNotify 1.5.3 v145+
0xA1 PlayerAccuse 1.5.3 v145+
0xA2 PlayerAccuse_Re 1.5.3 v145+
0xA3 ServerTriggerNotify 1.5.3 v145+
0xA4 WaitQueueStateNotify 1.5.3 v145+
0xA5 CancelWaitQueue 1.5.3 v145+
0xA6 CancelWaitQueue_Re 1.5.3 v145+
0xCA AddFriend 1.1.6 v6+
0xCB AddFriend_Re 1.1.6 v6+
0xCE GetFriends 1.1.6 v6+
0xCF GetFriends_Re 1.1.6 v6+
0xD0 SetGroupName 1.1.6 v6+
0xD1 SetGroupName_Re 1.1.6 v6+
0xD2 SetFriendGroup 1.1.6 v6+
0xD3 SetFriendGroup_Re 1.1.6 v6+
0xD4 DelFriend 1.1.6 v6+
0xD5 DelFriend_Re 1.1.6 v6+
0xD6 FriendStatus 1.1.6 v6+
0xD9 GetSavedMsg 1.1.6 v6+
0xDA GetSavedMsg_Re 1.1.6 v6+
0xDB ChatRoomCreate 1.1.6 v6+
0xDC ChatRoomCreate_Re 1.1.6 v6+
0xDD ChatRoomInvite 1.1.6 v6+
0xDE ChatRoomInvite_Re 1.1.6 v6+
0xDF ChatRoomJoin 1.1.6 v6+
0xE0 ChatRoomJoin_Re 1.1.6 v6+
0xE1 ChatRoomLeave 1.1.6 v6+
0xE2 ChatRoomExpel 1.1.6 v6+
0xE3 ChatRoomSpeak 1.1.6 v6+
0xE4 ChatRoomList 1.1.6 v6+
0xE5 ChatRoomList_Re 1.1.6 v6+
0xE6 FriendExtList 1.4.5 v63+
0xE7 DBFriendExtList 1.4.5 v63+
0xE8 DBFriendExtList_Re 1.4.5 v63+
0xE9 SendAUMail 1.4.5 v63+
0xEA SendAUMail_Re 1.4.5 v63+
0xEB AUMailSended 1.4.5 v63+
0xEC AddFriendRemarks 1.5.3 v145+
0xED AddFriendRemarks_Re 1.5.3 v145+
0xEE UpdateEnemyList 1.5.5 v156
0xEF UpdateEnemyList_Re 1.5.5 v156
0xF0 GetEnemyList 1.5.5 v156
0xF1 GetEnemyList_Re 1.5.5 v156
0x15E GMOnlineNum 1.1.6 v6+
0x15F GMOnlineNum_Re 1.1.6 v6+
0x160 GMListOnlineUser 1.1.6 v6+
0x161 GMListOnlineUser_Re 1.1.6 v6+
0x162 GMKickoutUser 1.1.6 v6+
0x163 GMKickoutUser_Re 1.1.6 v6+
0x164 GMShutup 1.1.6 v6+
0x165 GMShutup_Re 1.1.6 v6+
0x166 GMRestartServer 1.1.6 v6+
0x167 GMRestartServer_Re 1.1.6 v6+
0x168 GMKickoutRole 1.1.6 v6+
0x169 GMKickoutRole_Re 1.1.6 v6+
0x16A GMShutupRole 1.1.6 v6+
0x16B GMShutupRole_Re 1.1.6 v6+
0x16C GMToggleChat 1.1.6 v6+
0x16D GMToggleChat_Re 1.1.6 v6+
0x16E GMForbidRole 1.1.6 v6+
0x16F GMForbidRole_Re 1.1.6 v6+
0x170 Report2GM 1.1.6 v6+ 1.4.5 v63+
0x171 Report2GM_Re 1.1.6 v6+
0x172 Complain2GM 1.1.6 v6+
0x173 Complain2GM_Re 1.1.6 v6+
0x174 AnnounceLinkType 1.1.6 v6+
0x175 SetMaxOnlineNum 1.1.6 v6+
0x176 SetMaxOnlineNum_Re 1.1.6 v6+
0x17A GMForbidSellPoint 1.1.6 v6+
0x17B GMForbidSellPoint_Re 1.1.6 v6+
0x17C GMControlGame 1.1.6 v6+
0x17D GMControlGame_Re 1.1.6 v6+
0x17E GMGetPlayerConsumeInfo 1.4.5 v69+
0x17F GMGetPlayerConsumeInfo_Re 1.4.5 v69+
0x181 GMSetTimelessAutoLock 1.4.7 v80+
0x182 GMSetTimelessAutoLock_Re 1.4.7 v80+
0x183 IWebAutolockGet 1.4.8 v85+
0x184 IWebAutolockGet_Re 1.4.8 v85+
0x185 IWebAutolockSet 1.4.8 v85+
0x186 IWebAutolockSet_Re 1.4.8 v85+
0x189 GMQueryOnline 1.5.5 v156
0x18A GMQueryOnline_Re 1.5.5 v156
0x191 StockCommission 1.1.6 v6+
0x192 StockTransaction 1.1.6 v6+
0x195 StockBill 1.1.6 v6+
0x196 StockBill_Re 1.1.6 v6+
0x197 StockAccount 1.1.6 v6+
0x198 StockAccount_Re 1.1.6 v6 1.2.6 v7+
0x199 StockCommission_Re 1.1.6 v6+
0x19A StockTransaction_Re 1.1.6 v6+
0x19B StockCancel 1.1.6 v6+
0x19C StockCancel_Re 1.1.6 v6+
0x1F7 AccountingRequest 1.1.6 v6+
0x1F8 AccountingResponse 1.1.6 v6+
0x1F9 AnnounceZoneid 1.1.6 v6+
0x1FA QueryUserPrivilege 1.1.6 v6+
0x1FB QueryUserPrivilege_Re 1.1.6 v6+
0x1FC QueryUserForbid 1.1.6 v6+
0x1FD QueryUserForbid_Re 1.1.6 v6+
0x1FE QueryRewardType 1.1.6 v6+
0x1FF QueryRewardType_Re 1.1.6 v6+ 1.4.5 v63 1.4.5 v69+
0x200 QueryGameServerAttr 1.1.6 v6+
0x201 QueryGameServerAttr_Re 1.1.6 v6+
0x203 AddCash 1.1.6 v6+
0x204 AddCash_Re 1.1.6 v6+ 1.5.3 v145+
0x207 VerifyMaster 1.1.6 v6+
0x208 VerifyMaster_Re 1.1.6 v6+
0x209 DebugAddCash 1.4.2 v29+
0x20B AnnounceZoneid2 1.4.5 v63+
0x20F AnnounceZoneid3 1.4.5 v63+
0x211 NetBarAnnounce 1.4.2 v29+
0x221 CertRequest 1.4.5 v63+
0x222 CertAnswer 1.4.5 v63+
0x223 CertKey 1.4.5 v63+
0x224 CertFinish 1.4.5 v63+
0x229 MatrixFailure 1.2.6 v7+
0x22C AddictionControl 1.2.6 v7+
0x25A SellPoint_Re 1.1.6 v6+
0x25B GetSellList 1.1.6 v6+
0x25C GetSellList_Re 1.1.6 v6+
0x25D SellCancel 1.1.6 v6+
0x25E SellCancel_Re 1.1.6 v6+
0x260 BuyPoint_Re 1.1.6 v6+
0x261 SyncSellInfo 1.1.6 v6+
0x262 AnnounceSellResult 1.1.6 v6+
0x268 TransBuyPoint 1.1.6 v6+
0x269 TransBuyPoint_Re 1.1.6 v6+
0x26B FindSellPointInfo 1.1.6 v6+
0x26C FindSellPointInfo_Re 1.1.6 v6+
0x2BC DomainLogin 1.4.2 v29+
0x302 DomainValidate 1.4.2 v29+
0x303 DomainCmd 1.4.2 v29+
0x304 DomainCmd_Re 1.4.2 v29+
0x30E AutolockSet 1.4.2 v29+
0x30F AutolockSet_Re 1.4.2 v29+
0x311 AutolockChanged 1.4.7 v80+
0x320 AuctionOpen 1.1.6 v6+
0x321 AuctionOpen_Re 1.1.6 v6+
0x322 AuctionBid 1.1.6 v6+
0x323 AuctionBid_Re 1.1.6 v6+
0x324 AuctionList 1.1.6 v6+ 1.4.2 v29+
0x325 AuctionList_Re 1.1.6 v6+ 1.4.2 v29+
0x326 AuctionClose 1.1.6 v6+
0x327 AuctionClose_Re 1.1.6 v6+
0x328 AuctionGet 1.1.6 v6+
0x329 AuctionGet_Re 1.1.6 v6+
0x330 AuctionAttendList 1.1.6 v6+
0x331 AuctionAttendList_Re 1.1.6 v6+
0x332 AuctionExitBid 1.1.6 v6+
0x333 AuctionExitBid_Re 1.1.6 v6+
0x334 AuctionGetItem 1.1.6 v6+
0x335 AuctionGetItem_Re 1.1.6 v6+
0x336 SendAuctionBid 1.1.6 v6+
0x337 AuctionListUpdate 1.4.2 v29+
0x338 AuctionListUpdate_Re 1.4.2 v29+
0x352 BattleGetMap 1.1.6 v6+
0x353 BattleGetMap_Re 1.1.6 v6+ 1.4.5 v63+
0x354 BattleChallenge 1.1.6 v6+ 1.4.5 v63+
0x355 BattleChallenge_Re 1.1.6 v6+
0x356 BattleChallengeMap 1.1.6 v6+ 1.4.5 v63+
0x357 BattleChallengeMap_Re 1.1.6 v6+ 1.4.5 v63+
0x358 BattleServerRegister 1.1.6 v6+
0x359 BattleStart 1.1.6 v6+
0x35A BattleStart_Re 1.1.6 v6+
0x35C BattleEnter 1.1.6 v6+
0x35D BattleEnter_Re 1.1.6 v6+
0x35E BattleEnterNotice 1.1.6 v6+
0x362 BattleStatus 1.1.6 v6+
0x363 BattleStatus_Re 1.1.6 v6+
0x365 SendBattleChallenge 1.1.6 v6+ 1.4.5 v63+
0x366 BattleMapNotice 1.1.6 v6+
0x369 DebugCommand 1.1.6 v6+
0x36A BattleFactionNotice 1.4.5 v63+
0x384 PShopCreate 1.4.8 v85+
0x385 PShopCreate_Re 1.4.8 v85+
0x386 PShopBuy 1.4.8 v85+
0x387 PShopBuy_Re 1.4.8 v85+
0x388 PShopSell 1.4.8 v85+
0x389 PShopSell_Re 1.4.8 v85+
0x38A PShopCancelGoods 1.4.8 v85+
0x38B PShopCancelGoods_Re 1.4.8 v85+
0x38C PShopPlayerBuy 1.4.8 v85+
0x38D PShopPlayerBuy_Re 1.4.8 v85+
0x38E PShopPlayerSell 1.4.8 v85+
0x38F PShopPlayerSell_Re 1.4.8 v85+
0x390 PShopSetType 1.4.8 v85+
0x391 PShopSetType_Re 1.4.8 v85+
0x392 PShopActive 1.4.8 v85+
0x393 PShopActive_Re 1.4.8 v85+
0x394 PShopManageFund 1.4.8 v85+
0x395 PShopManageFund_Re 1.4.8 v85+
0x396 PShopDrawItem 1.4.8 v85+
0x397 PShopDrawItem_Re 1.4.8 v85+
0x398 PShopClearGoods 1.4.8 v85+
0x399 PShopClearGoods_Re 1.4.8 v85+
0x39A PShopSelfGet 1.4.8 v85+
0x39B PShopSelfGet_Re 1.4.8 v85+
0x39C PShopPlayerGet 1.4.8 v85+
0x39D PShopPlayerGet_Re 1.4.8 v85+
0x39E PShopList 1.4.8 v85+
0x39F PShopList_Re 1.4.8 v85+
0x3A0 PShopListItem 1.4.8 v85+
0x3A1 PShopListItem_Re 1.4.8 v85+
0x3B7 PlayerProfileGetProfileData 1.5.0 v88+
0x3B8 PlayerProfileGetProfileData_Re 1.5.0 v88+
0x3B9 PlayerProfileSetProfileData 1.5.0 v88+
0x3BA PlayerProfileGetMatchResult 1.5.0 v88+
0x3BB PlayerProfileGetMatchResult_Re 1.5.0 v88+
0x3C1 AutoTeamConfigRegister 1.5.1 v101+
0x3C2 AutoTeamSetGoal 1.5.1 v101+
0x3C3 AutoTeamSetGoal_Re 1.5.1 v101+
0x3C4 AutoTeamPlayerReady 1.5.1 v101+
0x3C5 AutoTeamPlayerReady_Re 1.5.1 v101+
0x3C6 AutoTeamComposeStart 1.5.1 v101+
0x3C7 AutoTeamComposeFailed 1.5.1 v101+
0x3C8 AutoTeamPlayerLeave 1.5.1 v101+
0x44D TryChangeDS 1.4.7 v80+ 1.5.3 v145+
0x44E PlayerChangeDS 1.4.7 v80+
0x44F PlayerChangeDS_Re 1.4.7 v80+
0x450 ChangeDS_Re 1.4.7 v80+
0x455 LoadExchange 1.4.7 v80+
0x456 SendDataAndIdentity 1.4.7 v80+
0x45B SendDataAndIdentity_Re 1.4.7 v80+ 1.5.0 v88+
0x45C DSAnnounceIdentity 1.4.7 v80+
0x45D RemoteLoginQuery 1.4.7 v80+
0x45E RemoteLoginQuery_Re 1.4.7 v80+
0x45F RemoteLogout 1.4.7 v80+
0x460 KickoutRemoteUser 1.4.7 v80+
0x461 KickoutRemoteUser_Re 1.4.7 v80+
0x462 GetRemoteRoleInfo 1.4.7 v80+
0x463 GetRemoteRoleInfo_Re 1.4.7 v80+
0x466 KickoutUser2 1.5.0 v88+
0x46A AnnounceLinkVersion 1.4.7 v80+
0x46B AnnounceCentralDelivery 1.4.7 v80 1.4.8 v85+ 1.5.3 v145+
0x46C AnnounceZoneGroup 1.5.3 v145+
0xBD5 DelRoleAnnounce 1.1.6 v6+
0xBF3 PlayerRename 1.4.7 v80+
0xBF4 PlayerRename_Re 1.4.7 v80+
0xBF7 PostPlayerRename 1.4.7 v80+
0xBF9 PlayerGivePresent 1.4.8 v85+
0xBFA PlayerGivePresent_Re 1.4.8 v85+
0xBFC PlayerAskForPresent 1.4.8 v85+
0xBFD PlayerAskForPresent_Re 1.4.8 v85+
0xC00 PlayerRequiteFriend 1.5.3 v145+
0xC02 UpdateSoloChallengeRank 1.5.3 v145+
0xC03 GetSoloChallengeRank 1.5.3 v145+
0xC04 GetSoloChallengeRank_Re 1.5.3 v145+
0xC05 CrossSoloChallengeRank 1.5.3 v145+
0xC06 CrossSoloChallengeRank_Re 1.5.3 v145+
0xC2B UniqueDataModifyRequire 1.5.1 v101 1.5.3 v145+
0xC2C UniqueDataModifyNotice 1.5.1 v101 1.5.3 v145+
0xC2D UniqueDataSynch 1.5.1 v101+
0xC2E UniqueDataModifyBroadcast 1.5.1 v101+
0xFA1 TradeStart 1.1.6 v6+
0xFA2 TradeStart_Re 1.1.6 v6+
0xFA4 TradeAddGoods 1.1.6 v6+
0xFA5 TradeAddGoods_Re 1.1.6 v6+
0xFA6 TradeRemoveGoods 1.1.6 v6+
0xFA7 TradeRemoveGoods_Re 1.1.6 v6+
0xFA8 TradeMoveObj 1.1.6 v6+
0xFA9 TradeMoveObj_Re 1.1.6 v6+
0xFAA TradeSubmit 1.1.6 v6+
0xFAB TradeSubmit_Re 1.1.6 v6+
0xFAC TradeConfirm 1.1.6 v6+
0xFAD TradeConfirm_Re 1.1.6 v6+
0xFAE TradeDiscard 1.1.6 v6+
0xFAF TradeDiscard_Re 1.1.6 v6+
0xFB0 TradeEnd 1.1.6 v6+
0xFB1 GTradeStart 1.1.6 v6+
0xFB2 GTradeStart_Re 1.1.6 v6+
0xFB3 GTradeEnd 1.1.6 v6+
0xFB4 GTradeDiscard 1.1.6 v6+
0xFD0 OnDivorce 1.2.6 v7+
0xFD2 TouchPointQuery 1.4.8 v85+
0xFD3 TouchPointQuery_Re 1.4.8 v85+
0xFD4 TouchPointCost 1.4.8 v85+
0xFD5 TouchPointCost_Re 1.4.8 v85+
0xFD7 AuAddupMoneyQuery_Re 1.4.8 v85+
0xFD8 GiftCodeRedeem 1.5.1 v101+
0xFD9 GiftCodeRedeem_Re 1.5.1 v101+
0x1005 SwitchServerStart 1.1.6 v6+
0x1006 SwitchServerCancel 1.1.6 v6+
0x1007 SwitchServerSuccess 1.1.6 v6+
0x1008 SwitchServerTimeout 1.1.6 v6+
0x1068 CheckNewMail 1.1.6 v6+
0x1069 AnnounceNewMail 1.1.6 v6+ 1.4.8 v85+
0x106A GetMailList 1.1.6 v6+
0x106B GetMailList_Re 1.1.6 v6+
0x106C GetMail 1.1.6 v6+
0x106D GetMail_Re 1.1.6 v6+
0x106E GetMailAttachObj 1.1.6 v6+
0x106F GetMailAttachObj_Re 1.1.6 v6+
0x1070 DeleteMail 1.1.6 v6+
0x1071 DeleteMail_Re 1.1.6 v6+
0x1072 PreserveMail 1.1.6 v6+
0x1073 PreserveMail_Re 1.1.6 v6+
0x1074 PlayerSendMail 1.1.6 v6+
0x1075 PlayerSendMail_Re 1.1.6 v6+
0x1076 SysSendMail 1.1.6 v6+
0x1077 SysSendMail_Re 1.1.6 v6+
0x1078 GMailEndSync 1.1.6 v6+
0x1079 PlayerSendMassMail 1.5.3 v145+
0x107B SysRecoveredObjMail 1.4.5 v63+
0x107C SysRecoveredObjMail_Re 1.4.5 v63+
0x10A4 CashLock 1.2.6 v7+
0x10A5 CashLock_Re 1.2.6 v7+
0x10A7 CashPasswordSet 1.2.6 v7+
0x10A8 CashPasswordSet_Re 1.2.6 v7+
0x10CE WebTradePrePost 1.4.5 v63+
0x10CF WebTradePrePost_Re 1.4.5 v63+
0x10D1 WebTradePreCancelPost 1.4.5 v63+
0x10D2 WebTradePreCancelPost_Re 1.4.5 v63+
0x10D4 WebTradeList 1.4.5 v63+
0x10D5 WebTradeList_Re 1.4.5 v63+
0x10D6 WebTradeGetItem 1.4.5 v63+
0x10D7 WebTradeGetItem_Re 1.4.5 v63+
0x10D8 WebTradeAttendList 1.4.5 v63+
0x10D9 WebTradeAttendList_Re 1.4.5 v63+
0x10DA WebTradeGetDetail 1.4.5 v63+
0x10DB WebTradeGetDetail_Re 1.4.5 v63+
0x10E4 WebTradeUpdate 1.4.5 v63+
0x10E5 WebTradeUpdate_Re 1.4.5 v63+
0x10E6 WebTradeRolePrePost 1.4.5 v63+
0x10E8 WebTradeRolePreCancelPost 1.4.5 v63+
0x10E9 WebTradeRoleGetDetail 1.4.5 v63+
0x10FF SysAuctionList 1.4.5 v63+
0x1100 SysAuctionList_Re 1.4.5 v63+
0x1101 SysAuctionGetItem 1.4.5 v63+
0x1102 SysAuctionGetItem_Re 1.4.5 v63+
0x1103 SysAuctionAccount 1.4.5 v63+
0x1104 SysAuctionAccount_Re 1.4.5 v63+
0x1105 SysAuctionBid 1.4.5 v63+
0x1106 SysAuctionBid_Re 1.4.5 v63+
0x1107 SysAuctionCashTransfer 1.4.5 v63+
0x1108 SysAuctionCashTransfer_Re 1.4.5 v63+
0x1136 CreateFactionFortress 1.4.5 v63+
0x1137 CreateFactionFortress_Re 1.4.5 v63+
0x1139 FactionServerRegister 1.4.5 v63+
0x113A NotifyFactionFortressState 1.4.5 v63+
0x113B NotifyFactionFortressInfo2 1.4.5 v63+
0x113C FactionFortressEnter 1.4.5 v63+
0x113D FactionFortressEnterNotice 1.4.5 v63+
0x113E FactionFortressList 1.4.5 v63+
0x113F FactionFortressList_Re 1.4.5 v63+
0x1140 FactionFortressChallenge 1.4.5 v63+
0x1141 FactionFortressChallenge_Re 1.4.5 v63+
0x1143 FactionFortressBattleList 1.4.5 v63+
0x1144 FactionFortressBattleList_Re 1.4.5 v63+
0x1145 FactionFortressGet 1.4.5 v63+
0x1146 FactionFortressGet_Re 1.4.5 v63+
0x1147 NotifyFactionFortressID 1.4.5 v63+
0x1148 NotifyFactionPlayerRename 1.4.7 v80+
0x1149 FactionResourceBattleRequestConfig 1.5.3 v145+
0x114A FactionResourceBattleRequestConfig_Re 1.5.3 v145+
0x114B FactionResourceBattleServerRegister 1.5.3 v145+
0x114C FactionResourceBattleStatusNotice 1.5.3 v145+
0x114D FactionResourceBattleEventNotice 1.5.3 v145+
0x114E FactionResourceBattlePlayerQuery 1.5.3 v145+
0x114F FactionResourceBattlePlayerQueryResult 1.5.3 v145+
0x1151 FactionResourceBattleLimitNotice 1.5.3 v145+
0x1152 FactionResourceBattleGetMap 1.5.3 v145+
0x1153 FactionResourceBattleGetMap_Re 1.5.3 v145+
0x1154 FactionResourceBattleGetRecord 1.5.3 v145+
0x1155 FactionResourceBattleGetRecord_Re 1.5.3 v145+
0x1156 FactionResourceBattleNotifyPlayerEvent 1.5.3 v145+
0x116C PlayerInfoUpdate 1.4.5 v63+
0x116D PlayerTeamOp 1.4.7 v80+
0x116E PlayerTeamMemberOp 1.4.7 v80+
0x116F PlayerEnterLeaveGT 1.4.7 v80+
0x1177 SNSRoleBriefUpdate 1.4.5 v63+
0x125F SyncForceGlobalData 1.4.5 v63+
0x1260 NotifyPlayerJoinOrLeaveForce 1.4.5 v63+
0x1261 IncreaseForceActivity 1.4.5 v63+
0x128F CountryBattleApply 1.4.6 v70+
0x1290 CountryBattleApply_Re 1.4.6 v70+
0x1291 CountryBattleJoinNotice 1.4.6 v70+ 1.4.8 v85+
0x1292 CountryBattleLeaveNotice 1.4.6 v70+
0x1293 CountryBattleOnlineNotice 1.4.6 v70+ 1.4.8 v85+
0x1294 CountryBattleOfflineNotice 1.4.6 v70+
0x1295 CountryBattleEnterMapNotice 1.4.6 v70+
0x1296 CountryBattleServerRegister 1.4.6 v70+
0x1297 CountryBattleConfigNotify 1.4.6 v70+
0x1298 CountryBattleMove 1.4.6 v70+
0x1299 CountryBattleMove_Re 1.4.6 v70+
0x129A CountryBattleSyncPlayerLocation 1.4.6 v70+
0x129B CountryBattleStart 1.4.6 v70+ 1.4.8 v85+
0x129C CountryBattleStart_Re 1.4.6 v70+ 1.5.3 v145+
0x129D CountryBattleEnter 1.4.6 v70+
0x129E CountryBattleEnd 1.4.6 v70+
0x129F CountryBattleGetMap 1.4.6 v70+
0x12A0 CountryBattleGetMap_Re 1.4.6 v70+ 1.4.8 v85+
0x12A1 CountryBattleSyncPlayerPos 1.4.6 v70+
0x12A2 CountryBattleGetPlayerLocation 1.4.6 v70+
0x12A4 CountryBattleGetConfig 1.4.6 v70+
0x12A5 CountryBattleGetConfig_Re 1.4.6 v70+ 1.4.8 v85+
0x12A6 CountryBattleGetScore 1.4.6 v70+
0x12A7 CountryBattleGetScore_Re 1.4.6 v70+
0x12A8 CountryBattlePreEnterNotify 1.4.6 v70+
0x12A9 CountryBattlePreEnter 1.4.6 v70+
0x12AA CountryBattleResult 1.4.6 v70+
0x12AB CountryBattleReturnCapital 1.4.6 v70+
0x12AC CountryBattleSingleBattleResult 1.4.6 v70+
0x12AD CountryBattleKingAssignAssault 1.4.8 v85+
0x12AE CountryBattleKingAssignAssault_Re 1.4.8 v85+
0x12AF CountryBattleKingResetBattleLimit 1.4.8 v85+
0x12B0 CountryBattleGetBattleLimit 1.4.8 v85+
0x12B1 CountryBattleGetBattleLimit_Re 1.4.8 v85+
0x12B2 CountryBattleGetKingCommandPoint 1.4.8 v85+
0x12B3 CountryBattleGetKingCommandPoint_Re 1.4.8 v85+
0x12B4 GetCNetServerConfig 1.5.1 v101+
0x12B5 GetCNetServerConfig_Re 1.5.1 v101+
0x12B6 GetRemoteCNetServerConfig 1.5.1 v101 1.5.3 v145+
0x12B7 GetRemoteCNetServerConfig_Re 1.5.1 v101+
0x12B8 CountryBattleDestroyInstance 1.5.3 v145+
0x12B9 CrossGuardNotify 1.5.3 v145+
0x12C3 FactionChat 1.1.6 v6+ 1.4.5 v63+
0x12D2 DelFactionAnnounce 1.1.6 v6+
0x12D8 FactionUniqueIdAnnounce 1.5.3 v145+
0x12F4 KEGetStatus 1.4.8 v85+
0x12F5 KEGetStatus_Re 1.4.8 v85+
0x12F6 KECandidateApply 1.4.8 v85+
0x12F7 KECandidateApply_Re 1.4.8 v85+
0x12FA KEVoting 1.4.8 v85+
0x12FB KEVoting_Re 1.4.8 v85+
0x1300 KEKingNotify 1.4.8 v85+
0x1307 TankBattleServerRegister 1.5.1 v101+
0x1308 TankBattlePlayerApply 1.5.1 v101+
0x1309 TankBattlePlayerApply_Re 1.5.1 v101+
0x130A TankBattleEnter 1.5.1 v101+
0x130B TankBattlePlayerEnter 1.5.1 v101+
0x130C TankBattlePlayerLeave 1.5.1 v101+
0x130D TankBattleStart 1.5.1 v101+
0x130E TankBattleStart_Re 1.5.1 v101+
0x130F TankBattleEnd 1.5.1 v101+
0x1310 TankBattlePlayerScoreUpdate 1.5.1 v101+
0x1311 TankBattlePlayerGetRank 1.5.1 v101+
0x1312 TankBattlePlayerGetRank_Re 1.5.1 v101+
0x1325 SendRefAddBonus 1.4.2 v29+
0x1326 SendRefCashUsed 1.4.2 v29+
0x1328 RefListReferrals 1.4.2 v29+
0x1329 RefListReferrals_Re 1.4.2 v29+
0x132A RefWithdrawBonus 1.4.2 v29+
0x132B RefWithdrawBonus_Re 1.4.2 v29+
0x132C RefGetReferenceCode 1.4.2 v29+
0x132D RefGetReferenceCode_Re 1.4.2 v29+
0x1357 SendRewardAddBonus 1.4.2 v29+
0x1358 GetRewardList 1.4.2 v29+
0x1359 GetRewardList_Re 1.4.2 v29+
0x135A ExchangeConsumePoints 1.4.2 v29+
0x135B ExchangeConsumePoints_Re 1.4.2 v29+
0x135C RewardMatureNotice 1.4.2 v29+
0x1362 SendTaskReward 1.4.2 v29+
0x1389 ACReport 1.1.6 v6+
0x138A ACWhoAmI 1.1.6 v6+
0x138B ACRemoteCode 1.1.6 v6+
0x13A0 ACProtoStat 1.1.6 v6+
0x13A2 ACStatusAnnounce 1.1.6 v6+
0x13A5 ACReportCheater 1.2.6 v7+
0x13A6 ACTriggerQuestion 1.2.6 v7+
0x13A7 ACQuestion 1.2.6 v7+
0x13A8 ACAnswer 1.2.6 v7+
0x13AA ACStatusAnnounce2 1.4.2 v29+
0x13AB ACKickoutUser 1.4.2 v29+
0x13BF ACAccuse 1.5.3 v145+
0x13C0 ACAccuseRe 1.5.3 v145+
0x1452 MNFactionCacheGet 1.5.3 v145+
0x1453 MNFactionCacheGet_Re 1.5.3 v145+
0x1454 DBMNFactionCacheUpdate 1.5.3 v145+
0x1455 MNFactionInfoUpdate 1.5.3 v145+
0x1459 MNDomainInfoGSNotice 1.5.3 v145+
0x145B MNFactionBattleApply 1.5.3 v145+
0x145C MNFactionBattleApply_Re 1.5.3 v145+
0x145E MNFactionProclaim 1.5.3 v145+
0x145F MNFactionProclaim_Re 1.5.3 v145+
0x1462 MNFetchFiltrateResult 1.5.3 v145+
0x1463 MNFetchFiltrateResult_Re 1.5.3 v145+
0x1465 MNBattleServerRegister 1.5.3 v145+
0x1466 MNDomainBattleStart 1.5.3 v145+
0x1467 MNDomainBattleStart_Re 1.5.3 v145+
0x1468 MNDomainBattleEnter 1.5.3 v145+
0x1469 MNDomainBattleEnter_Re 1.5.3 v145+
0x146A MNDomainBattleEnterSuccessNotice 1.5.3 v145+
0x146B MNDomainBattleLeaveNotice 1.5.3 v145+
0x146C MNDomainBattleEnd 1.5.3 v145+
0x146F MNDomainSendBonusData 1.5.3 v145+
0x1470 MNDomainSendBonusData_Re 1.5.3 v145+
0x1473 MNFetchTopList 1.5.3 v145+
0x1474 MNFetchTopList_Re 1.5.3 v145+
0x1478 MNGetDomainData 1.5.3 v145+
0x1479 MNGetDomainData_Re 1.5.3 v145+
0x147A MNGetPlayerLastEnterInfo 1.5.3 v145+
0x147B MNGetPlayerLastEnterInfo_Re 1.5.3 v145+
0x147C MNGetFactionBriefInfo 1.5.3 v145+
0x147D MNGetFactionBriefInfo_Re 1.5.3 v145+
0x147E MNGetTopList 1.5.3 v145+
0x147F MNGetTopList_Re 1.5.3 v145+
0x1480 MNGetFactionInfo 1.5.3 v145+
0x1481 MNGetFactionInfo_Re 1.5.3 v145+
0x14B5 CrossChat 1.5.3 v145+
0x14B6 CrossChat_Re 1.5.3 v145+
0x14E7 HomeEnterRequest 1.5.5 v156
0x14E9 HomeCreateInstance 1.5.5 v156
0x14EA HomeCreateInstance_Re 1.5.5 v156
0x14EB HomeEnterRequest_Re 1.5.5 v156
0x14EC HomeQuery 1.5.5 v156
0x14ED HomeBrief 1.5.5 v156
0x14EE HomeDetail 1.5.5 v156
0x14F0 HomeEquipItem 1.5.5 v156
0x14F1 HomeEditEnd 1.5.5 v156
0x14F2 HomeSyncInstance 1.5.5 v156
0x14F3 HomeSyncConfig 1.5.5 v156
0x14F4 HomeSyncConfig_Re 1.5.5 v156
0x14F5 HomeDeleteInstance 1.5.5 v156
0x14F6 HomeDeleteInstance_Re 1.5.5 v156
0x14F7 HomeServerRegister 1.5.5 v156
0x14F8 HomeEnterNotice 1.5.5 v156
0x14F9 HomeCreate 1.5.5 v156
0x14FA HomeCreate_Re 1.5.5 v156
0x14FD HomeFactoryProduce 1.5.5 v156
0x14FE HomeOperator 1.5.5 v156
0x1500 HomeOperator_Re 1.5.5 v156
0x1502 HomeSyncNoticeClient 1.5.5 v156
0x1503 HomeFactoryUpgrade 1.5.5 v156
0x1504 HomeSelectFactoryType 1.5.5 v156
0x1505 HomeReSelectFactoryType 1.5.5 v156
0x1506 HomePublishFoundryFormulas 1.5.5 v156
0x1508 HomeFactoryProduce_Re 1.5.5 v156
0x1509 HomeFormulasAdd 1.5.5 v156
0x150A HomeFoundryFormulasSync 1.5.5 v156
0x150B HomeRemoveFoundryFormulas 1.5.5 v156
0x150C HomeReceiveFoundryMoney 1.5.5 v156
0x150D HomePurchaseUpgrade 1.5.5 v156
0x150E HomePurchaseProduce 1.5.5 v156
0x150F HomeFoundryFactoryProduceRequest 1.5.5 v156
0x1510 HomeFoundryQuery 1.5.5 v156
0x1511 HomeReName 1.5.5 v156
0x1512 HomeSetPrivilege 1.5.5 v156
0x1513 HomeAddClean 1.5.5 v156
0x1515 HomeVisitorQuery 1.5.5 v156
0x1516 HomeVisitorInfo 1.5.5 v156
0x1517 HomeBrowseInfoQuery 1.5.5 v156
0x1518 HomeResourceFactoryStorage 1.5.5 v156
0x1519 HomeResourceFactoryUpgrade 1.5.5 v156
0x151A HomeResourceProduce 1.5.5 v156
0x151B HomeResourceProduceCancel 1.5.5 v156
0x151C HomeResourceGetInfo 1.5.5 v156
0x151D HomeResourceHarvest 1.5.5 v156
0x151E HomeUpgrade 1.5.5 v156
0x151F HomeMapUnlock 1.5.5 v156
0x1521 HomeEditRes 1.5.5 v156
0x1522 HomeBrowseInfoQuery_Re 1.5.5 v156
0x1524 HomeUnEquipItem 1.5.5 v156
0x1525 HomePraise 1.5.5 v156
0x1F40 ForwardChat 1.4.2 v29+
0x1F47 DisableAutolock 1.4.2 v29+
0x1F48 ACForbidCheater 1.4.2 v29+
0x1F4A AuthdVersion 1.4.2 v29 1.4.5 v63+
0x1F50 SSOGetTicketReq 1.4.5 v69+
0x1F51 SSOGetTicketRep 1.4.5 v69+
0x1F54 Post 1.4.5 v63+
0x1F55 Post_Re 1.4.5 v63+
0x1F56 GamePostCancel 1.4.5 v63+
0x1F57 GamePostCancel_Re 1.4.5 v63+
0x1F58 WebPostCancel 1.4.5 v63+
0x1F59 WebPostCancel_Re 1.4.5 v63+
0x1F5A Shelf 1.4.5 v63+
0x1F5B Shelf_Re 1.4.5 v63+
0x1F5C ShelfCancel 1.4.5 v63+
0x1F5D ShelfCancel_Re 1.4.5 v63+
0x1F5E Sold 1.4.5 v63+
0x1F5F Sold_Re 1.4.5 v63+
0x1F60 PostExpire 1.4.5 v63+
0x1F61 PostExpire_Re 1.4.5 v63+
0x1F62 WebGetRoleList 1.4.5 v63+
0x1F63 WebGetRoleList_Re 1.4.5 v63+
0x1F64 NewKeepAlive 1.4.5 v63+
0x1F66 AU2Game 1.4.6 v70+
0x1F67 Game2AU 1.4.5 v63+
0x1F70 BillingBalanceSA 1.4.5 v63+
0x1F71 BillingBalanceSA_Re 1.4.5 v63+
0x1F74 BillingConfirm 1.4.5 v63+
0x1F75 BillingConfirm_Re 1.4.5 v63+
0x1F76 BillingCancel 1.4.5 v63+
0x1F80 DiscountAnnounce 1.4.6 v70+
0x1F84 SysSendMail3 1.4.8 v85+
0x1F85 SysSendMail3_Re 1.4.8 v85+
0x1FA5 AnnounceZoneidToIM 1.4.5 v63+
0x1FA6 GameSysMsg 1.4.5 v63+
0x1FA7 GameDataReq 1.4.5 v63+
0x1FA8 GameDataResp 1.4.5 v63+
0x1FA9 IMKeepAlive 1.4.5 v63+
0x1FAA AnnounceResp 1.4.5 v63+
0x1FB9 RoleListReq 1.4.5 v63+
0x1FBA RoleListResp 1.4.5 v63+
0x1FBB RoleRelationReq 1.4.5 v63+
0x1FBC RoleRelationResp 1.4.5 v63+
0x1FBD RoleStatusReq 1.4.5 v63+
0x1FBE RoleStatusResp 1.4.5 v63+
0x1FBF RoleStatusUpdate 1.4.5 v63+
0x1FC0 RoleGroupUpdate 1.4.5 v63+
0x1FC1 RoleFriendUpdate 1.4.5 v63+
0x1FC2 RoleBlacklistUpdate 1.4.5 v63+
0x1FC3 RoleMsg 1.4.5 v63+
0x1FC4 RoleOfflineMessages 1.4.5 v63+
0x1FC5 RoleActivation 1.4.5 v63+
0x1FC6 RemoveRole 1.4.5 v63+
0x1FC7 RoleInfoUpdate 1.4.5 v63+
0x1FC8 RoleForbidUpdate 1.4.5 v63+
0x1FC9 RoleInfoReq 1.4.5 v63+
0x1FCA RoleInfoResp 1.4.5 v63+
0x1FD7 SyncTeams 1.4.7 v80+
0x1FD8 TeamCreate 1.4.7 v80+
0x1FD9 TeamDismiss 1.4.7 v80+
0x1FDA TeamMemberUpdate 1.4.7 v80+
0x1FE1 FactionInfoReq 1.4.5 v63+
0x1FE2 FactionInfoResp 1.4.5 v63+
0x1FE3 FactionMemberUpdate 1.4.5 v63+
0x1FE4 FactionInfoUpdate 1.4.5 v63+
0x1FE5 FactionMsg 1.4.5 v63+
0x1FE6 RemoveFaction 1.4.5 v63+
0x1FE7 FactionForbidUpdate 1.4.5 v63+
0x1FF1 RoleEnterVoiceChannel 1.4.7 v80+
0x1FF2 RoleLeaveVoiceChannel 1.4.7 v80+
0x1FF3 RoleEnterVoiceChannelAck 1.4.7 v80+
0x2058 RoleLeaveVoiceChannelAck 1.4.7 v80+
0x2328 BillingBalance 1.4.2 v29+
0x2329 BillingRequest 1.4.2 v29+
Всего / Summary 717